• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita

logo-articole.jpg

Capitolul 1
Înfiinţarea, Scopul, Limitele, Zonarea şi Managementul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Art. 1. Parcul Naţional Buila-Vânturariţa ( denumit în continuare PNBV), înfiinţat în anul 2004 prin Hotararea de Guvern nr. 2151/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 30/2005 este arie naturală protejată de interes naţional, fiind încadrat, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată prin Legea nr. 462/2001, Ordinul nr. 1198/2005 şi Legea nr. 345/2006, la categoria parcuri naţionale, corespunzătoare categoriei a II-a IUCN.

Art. 2. (1) PNBV face parte din categoria parcurilor naţionale şi este arie naturală protejată care are ca scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
(2) PNBV este o arie protejată administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru recreere, corespunzând categoriei II UICN.

Art. 3. (1) Descrierea limitelor teritoriale ale PNBV, conform HG 2151/2004, sunt prezentate în Anexa 1 la Regulament.
(2) Zonarea internă a PNBV, conform HG 2151/2004, este prezentată în Anexa 2 la Regulament.
(3) Harta cu zonarea internă este prezentată în Anexa 3 la Regulament.

Art. 4. Principalele zone funcţionale ale PNBV (zonarea internă) sunt:
A. Zona de conservare specială, în care sunt permise activităţi de natură ştiintifică şi educativă, turismul controlat şi utilizarea păşunilor de către localnici în condiţiile stabilite de prezentul Regulament şi de Planul de Management al parcului (denumit în continuare PM).
În interiorul zonei de conservare specială se delimitează zone cu protecţie strictă în cadrul cărora sunt permise numai activităţi de cercetare, turism controlat şi activităţi de natură educativă. Zonele cu protecţie strictă se constituie din totalitatea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, jnepeniş şi alţi arbuşti, stâncării şi grohotişuri din zona de conservare specială, precum şi alte suprafeţe, delimitate şi aprobate conform prevederilor PM.
B. Zona de conservare durabilă, în care sunt permise activităţi de gospodărire/valorificare a resurselor naturale, cu respectarea principiilor de utilizare durabilă a lor, în conformitate cu Planul de Management al PNBV.
C. Zona de dezvoltare durabilă cuprinde perimetrele construite, care sunt delimitate ca atare în Planurile de Urbanism General (PUG), în zonele Bistriţa (Schitul Păpuşa, Mănăstirea Arnota, Cariera Bistriţa), Pietreni (Schitul 44 Izvoare), Între Râuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul Pătrunsa, Schitul Pahomie, Cantonul Silvic Comarnice, Cantonul Silvic Cheia. Limitele acestor zone sunt stabilite prin PUG aferente localităţilor Costeşti, Bărbăteşti şi Olăneşti.

Art. 5. (1) Responsabilitatea administrării PNBV revine Administraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (denumită în continuare APNBV), subunitate a Direcţiei Silvice Râmnicu Vâlcea din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, conform Contractului de administrare al PNBV nr. 102710/SB/22.11.2005 încheiat între RNP-Romsilva şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi a Protocolului de colaborare nr. 12466/06.09.2005 pentru administrarea PNBV, încheiat între RNP-Romsilva şi Asociaţia Kogayon.

(2) APNBV elaborează PM prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrată a ariei naturale protejate, urmăreşte respectarea acestuia, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul PNBV, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale parcului naţional, în conformitate cu obiectivele de parc naţional stabilite prin OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 şi Legea 345/2006.

Art. 6. Activităţile APNBV legate de conservarea biodiversităţii sunt coordonate şi aprobate de Consiliul Ştiinţific al PNBV (denumit în continuare CS), constituit în baza prevederilor OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 şi Legea 345/2006, prin Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 630/16.06.2006.

Art. 7.Participarea factorilor interesaţi la managementul PNBV se asigură prin Consiliul Consultativ de Administrare, care are un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor legate de gospodărirea PNBV şi care este constituit în baza prevederilor OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 şi Legea 345/2006, prin Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 568/06.06.2006.

Art. 8. Activitatea APNBV legată de conservarea biodiversităţii este coordonată de către CS al PNBV. Eliberarea de acorduri de către APNBV pentru desfăşurarea de activităţi care pot avea impact negativ asupra mediului, în cuprinsul parcului se face numai cu avizul CS.

Art. 9. Pe teritoriul PNBV şi în vecinatatea acestuia se interzice desfăşurarea de activitati care generează un impact negativ asupra mediului. Autorizarea activităţilor, planurilor şi proiectelor se face cu acordul APNPV. Comisia Monumentelor Naturii din Academia Română (denumită mai departe CMN) analizează şi avizează efectuarea de lucrări şi activităţi susceptibile de a avea impact negativ asupra mediului în PNPV.Capitolul 2

Reglementarea activităţilor în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit


Art. 10. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în PNBV se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a PM al PNBV. Aprobarea amenajamentelor silvice se face în urma avizării acestora de către APNBV.

Art.11. Alte lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută cu acordul APNBV, avizul CMN, precum şi aprobarea autorităţilor publice centrale care răspund de silvicultură şi de mediu.

Art.12. APNPV are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului tratamentelor/tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza PNBV. Structurile silvice de administrare sunt obligate să înainteze APNBV pentru avizare borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă de pe suprafaţa PNBV înainte de începerea noului an forestier iar în situaţiile când nu se constituie borderou, punerea în valoare şi autorizarea exploatării se face cu acordul APNBV.

Art. 13. Amenajamentele silvice şi silvopastorale, atât pentru fondul forestier de stat cât şi pentru cel privat de pe raza PNPV, nu pot fi supuse aprobării decât cu avizul APNBV în scopul punerii în concordanţă cu PM al parcului. Pentru aceasta firma care efectuează lucrările de amenajare depune la APNBV o copie a carnetului de teren, şi invită la recepţia lucrărilor din teren un reprezentant al APNBV. După avizarea lucrărilor de teren, firma de amenajare înaintează administraţiei parcului o copie a listelor pentru conferinţa a II-a de amenajare cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea acesteia. Autoritatea competentă pentru aprobarea amenajamentelor, invită un reprezentant al APNBV la conferinţele de amenajare şi la comisiile de avizare.

Art. 14. (1) Pe raza PNBV activitatea de vânătoare este strict interzisă.
(2) Este interzis accesul pe teritoriul PNBV a persoanelor cu arme de vânătoare, fără acordul APNBV. Întrucât suprafaţa PNBV împarte două fonduri de vânătoare în câte două suprafeţe aflate în sudul respectiv nordul parcului, administratorii acestora au obligaţia de a înştiinta APNBV în timp util, înaintea desfăşurării activităţilor de recoltare a vânatului desfăşurate pe teritoriul celor două fonduri.
(3) Dacă vânatul rănit în cursul acţiunilor de recoltare a vânatului în vecinătatea parcului intră pe teritoriul parcului, acesta poate fi urmărit şi recoltat şi pe teritoriul parcului, cu anunţarea în prealabil a APNBV.
(4) Se interzice pescuitul în zona de conservare specială.

Art. 15. Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a vânatului, cele de protecţie ale fondului piscicol de pe toată suprafaţa parcului se organizează în comun de către personalul de specialitate din ocoalele silvice şi APNBV.

Art. 16. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării APNBV, care va participa activ la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

Păşunat

Art. 17. Responsabilitatea exploatării păşunilor şi fâneţelor din PNBV este în sarcina proprietarilor acestora (persoane fizice, asociaţii de proprietari sau comunităţi).

Art. 18. Pe raza PNBV nu este permis accesul animalelor domestice aparţinând comunităţilor, asociaţiilor, firmelor sau persoanelor fizice care nu au sediul sau respectiv domiciliul în localităţile Costeşti, Bărbăteşti, Cheia, Stoeneşti, Horezu, Băile Olăneşti.

Art. 19. CS al PNBV avizează studiile silvopastorale ce se întocmesc pe raza PNBV.

Art. 20. Este obligatorie respectarea numărul maxim de animale domestice pe specii şi categorii care intră pe păşuni, conform studiilor silvopastorale ale fiecărei păşuni şi duratei optime de păşunat (din ultima decadă a lunii aprilie până în ultima decadă a lunii octombrie, Sf. Gheorghe- Sf. Dumitru).

Art. 21. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:
(a)păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier al PNBV este reglementat prin Codul Silvic şi Legea 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, Legea 345/2006 privind modificarea şi completarea O.U.G. 236/2000, Hotărârea 748/2002 privind aprobarea Normelor privind protecţia culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de către vânat.

(b)pe păşunile situate în PNBV, păşunatul animalelor domestice se desfăşoară în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale şi a studiilor de păşunat. Deţinătorii legali ai păşunilor aduc la cunoştinţa APNBV conţinutul caietelor de sarcini privind închirierea păşunilor. Administraţia PNBV are dreptul de a verifica în teren ca numărul de animale domestice pe păşuni să fie conform capacităţii de suport pentru animale a acestor păşuni, conform bonităţii păşunilor prevăzute în studiile mai sus amintite.

(c)amplasările de stâne şi adăposturi pastorale, vor fi adaptate specificului montan şi încadrate în peisaj; ele vor fi permise numai cu aprobarea APNBV;

(d)este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea pâraielor, lacurilor şi în amonte de lacurile de acumulare; distanţa de amplasare va fi de minimum 50 m;

(e)se vor respecta intensitatea şi durata optimă de târlire care este de 2-3 nopţi o oaie/m2 sau o vacă/6 m2 pe păşunile cu covor ierbos valoros şi 4-6 nopţi pe păşunile de ţepoşică (Nardus stricta).

(f)numărul admis de câini se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea nr. 103/1996 republicată, Hot 748/2002, etc.). Câinii vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare.

(g)trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure.

(h)cosirea fâneţelor să se efectueze la momentul optim (înflorirea gramineelor şi leguminoaselor perene).

(i)c. păşunatul cu caprine este strict interzis pe tot teritoriul PNBV;

(j)d. se permite păşunatul cu bovine şi cabaline în Muntele Cacova, Muntele Piatra şi Muntele Albu;

(k)e. păşunatul cu ovine este interzis în Poiana Pătrunsa, Poiana Scărişoara, Poiana Pahomie, Curmătura din Oale.

Art. 22. APNBV iniţiază periodic studii pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor pe care le aduce la cunoştinţă proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a păşunatului.

Art. 23. APNBV monitorizează activitatea de păşunat în PNBV pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din parc şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.

Cercetare ştiinţifică

Art. 24.
 Cercetarea ştiinţifică în PNBV va urmări în principal realizarea scopurilor de conservare a biodiversităţii şi a peisajului PNBV şi de dezvoltare/limitare a ecoturismului în zonă.

Art. 25. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNBV se desfăşoară cu acordul scris al APNBV, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.

Art. 26. Rezultatele temelor de cercetare vor fi prezentate APNBV şi CS. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în PNBV, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, APNBV propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor parcului, măsuri care se aprobă de către CS.

Art. 27. În cazul temelor de cercetare dresfăşurate pe teritoriul PNBV, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract care să asigure accesul APNBV la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a parcului. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi şi sunt avizate de către CS. Utilizarea rezultatelor se stabileşte prin contract, cu respectarea drepturilor de autor.

Art. 28. APNBV stabileşte măsurile necesare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale, a speciilor de floră şi faună strict ocrotite de pe suprafaţa PNBV.

Art. 29. APNBV elaborează un plan anual de cercetare ştiinţifică şi stabileşte măsuri speciale de conservare a biodiversităţii parcului, precum şi de monitorizare a acesteia, care se supun spre aprobare CS.

Art. 30. Introducerea de specii alohtone (specii care nu apar în natură în cuprinsul PNBV şi care nu au existat nici în mod natural pe suprafaţa PNBV) este interzisă.

Art. 31. Reconstrucţia habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiintific avizat de APNBV.

Art. 32. În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale, care periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de CS.

Activitatea speologică

Art. 33.
 (1) Activitatea speologică se desfăşoară conform reglementărilor legale în vigoare, cu acordul APNBV.

(2) Accesul în peşterile de pe teritoriul PNBV se face cu acordul APNBV.

Turism, reguli de vizitare

Art. 34. În PNBV sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament.

Art. 35. Punctele de acces în PNBV sunt în localităţile Costeşti (Bistriţa şi Pietreni), Bărbăteşti, Cheia şi Băile Olăneşti.

Art. 36. (1) Accesul/vizitarea PNBV se face doar în baza biletului de vizitare.

(2) Instituirea tarifelor şi valoarea biletului de vizitare se stabileşte de către APNBV cu aprobarea Consiliului Ştiinţific şi a autorităţii naţionale pentru arii protejate şi se percepe la punctele de acces şi control Bistriţa, Pietreni, Bărbăteşti, Cheia şi Băile Olăneşti, sau pe teritoriul parcului de către personalul APNBV, persoane autorizate de APNBV, cu legitimaţie eliberată de APNBV.

(3) Excepţii de la plata tarifului de vizitare:
a. copii sub 7 ani,
b. voluntari care dovedesc cu adresă scrisă sau cu contract de voluntariat semnat de APNBV că prestează o activitate utilă Parcului,
c. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în PNBV,
d. personalul APNBV şi membrii Consiliului Ştiinţific,
e. personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza parcului sau din Direcţia Silvică Rm. Vâlcea,
f. membrii serviciilor Salvamont care activează în PNBV,
g. împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului parcului, pe bază de legitimaţie,
h. personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu,
i. localnicii care deţin terenuri în PNBV şi dovedesc cu acte de identitate faptul că au domiciliul stabil într-una din localităţile care deţin păşuni în PNBV,
j. călugării şi călugăriţele de la mănăstirile sau schiturile de pe teritoriul PNBV,
l. ghizii de turism angajaţi de APNBV,
m. persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe.
(4) vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare următoarele categorii de vizitatori:
a. copii între 7 şi 14 ani,
b. elevi şi studenţi, dacă dovedesc această calitate cu acte legale, vizate pe anul în curs,
c. pensionarii, dacă dovedesc această calitate.
d. grupuri organizate mai mari de 10 persoane.

Art. 37. (1) Vizitarea PNBV este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale (marcaje vopsite, cu bandă, triunghi, cruce sau punct în culorile albastru, roşu şi galben, funcţie de traseu şi încadrate cu alb) şi pe traseele de alpinism marcate şi pitonate şi stabilite ca fiind accesibile în lista avizată anual de autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita acordul APNBV.

(2) Abaterea de la traseele menţionate la alineatul 1 este permisă pentru:
a. patrulări ale personalului APNBV, membrilor CS sau altor persoane autorizate, în interes de serviciu,
b. membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente,
c. personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu,
d. personal de însoţire a animalelor la păşunat,
e. cercetători, în cadrul temelor avizate de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
f. voluntari angajaţi de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
g. participanţi la competiţii, acţiuni, tabere organizate în cazul în care prin programul acţiunii s-a solicitat şi motivat abaterea de la trasee şi s-a aprobat de către APNBV,
h. alpinişti echipaţi, pentru accesul de la poteca turistică marcată la intrarea pe traseul de alpinism şi pentru retragerea din trasee.
i. speologi echipaţi, pentru acces la peşteri, cu aprobarea scrisă a APNBV.

Art. 38. Întreţinerea marcajelor turistice, reamenajarea traseelor turistice şi de escaladă şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu aprobarea APNBV şi, în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 39. Organizarea de excursii sau competiţii de orice fel pe teritoriul PNBV se face numai cu aprobarea APNBV şi a Serviciului Public Salvamont.

Art. 40. Camparea pe teritoriul PNBV se reglementează astfel:

a. Camparea este permisă numai în locurile special amenajate şi marcate în acest sens din zonele: amonte de Cheile Bistriţei, Poiana Scărişoara, Poiana Pătrunsa, Poiana Pahomie, Cabana Cheia, Stogşoare-tunel, Curmătura Builei, Curmătura Comarnice, Cantonul Silvic Prislop,

b. Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală (cetină, ferigi, muşchi) sub corturi este interzisă,

c. Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:
- pentru activitate de cercetare, cu aprobarea APNBV,
- pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul parcului cu aprobarea APNBV, în situaţia în care sarcinile primite o impun.

d. În locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către administratorii terenului sau partenerii/împuterniciţii acestora în cazul în care se asigură condiţii minime de campare. Acest tarif se aduce la cunoştinţă APNBV şi se afişează obligatoriu în apropierea locului de campare de către cei ce îl încasează.

e. Camparea în condiţii de bivuac este permisă peste noapte în cazuri de urgenţă, fără aprinderea focului.

Art. 41. Aprinderea focului pe teritoriul PNBV se reglementează astfel:
a. focul este permis doar în vetrele special amenajate în acest scop în zonele de campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
b. este strict interzisă defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
c. este interzisă aprinderea focului în golul alpin şi în fondul forestier, cu excepţia locurilor special amenajate de către administratorii terenului. În locurile de campare din golul alpin sau cele din alte zone, în care nu se asigură lemn de foc de către administratori, se permite doar utilizarea primusului.

Art. 42. Regimul deşeurilor pe teritoriul PNBV se reglementează astfel:

a. este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNBV. Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara parcului şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare;

b. gestionarii cabanelor şi a locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice. Locurile permise amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor sunt: Cantonul Silvic Între Râuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul Pătrunsa, Schitul Pahomie şi Cabana Cheia;

c. responsabilitatea evacuării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor şi a locurilor de campare revine administratorilor acestora;

d. pentru punctele de colectare a deşeurilor, APNBV, împreună cu proprietarii/administratorii, va stabili un program de evacuare a deşeurilor.

Art. 43. Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneapănului şi ienupărului.

Art. 44. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.

Art. 45. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scopuri comerciale fără acordul APNBV, a ciupercilor, plantelor, inclusiv medicinale, animalelor, rocilor şi a oricăror eşantioane de origine naturală de orice fel din PNBV.

Art. 46. Colectarea de specii de floră, faună roci şi a oricăror eşantioane de origine naturală se poate face doar cu acordul scris al APNBV.

Art. 47. Accesul câinilor în PNBV este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă şi cu achitarea tarifului de intrare pentru câini, având valoarea de 50% din valoarea biletului de vizitare a parcului. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să prezinte toate actele de dovadă a vaccinării. Formaţiile Salvamont şi patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

Art. 48. Perturbarea liniştii în parc prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) pe trasee, la locurile de campare sau în jurul cabanelor este strict interzisă.

Art. 49. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a semnelor de delimitare a parcului.

Art. 50. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul parcului.

Art. 51. Este interzisă dislocarea rocilor şi prăvălirea acestora pe versanţi.

Art. 52. Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare este interzisă.

Art. 53. APNBV monitorizează turismul pe teritoriul PNBV, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei si faunei din parc şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 54. Accesul cu mijloace motorizate care utilizează combustibili fosili, în scopul practicării de sporturi în afara drumurilor permise accesului public este interzis.

Serviciul Salvamont

Art. 55. Pe teritoriul PNBV funcţionează formaţia publică Salvamont Vâlcea care patrulează pe traseele turistice şi intervin în caz de accidentare a turiştilor aflaţi în Masivul Buila-Vânturariţa până la posibilitatea asigurării permanenţei în puncte fixe.

Art. 56. Membri echipelor Salvamont care acţionează pe teritoriul PNBV au obligaţia de a respecta toate prevederile stipulate de prezentul regulament privind conservarea biodiversităţii.

Art. 57. APNBV colaborează cu membrii echipelor Salvamont în acţiunile de pază/patrulare/intervenţie şi de coordonare/supraveghere a voluntarilor pe diverse activităţi, organizate pe teritoriul parcului.

Art. 58. APNBV sprijină logistic echipele Salvamont în limita posibilităţilor şi în cazuri de forţă majoră (accidente grave).

Art. 59. (1) Competiţiile, manifestările de grup de orice fel, cursurile de orice fel care presupun accesul pe teren în zona Parcului şi taberele se organizează doar cu asistenţa serviciilor publice Salvamont şi cu avizul APNBV. Pentru obţinerea acordurilor şi a avizelor, programul acestor acţiuni se trimite în scris la APNBV, care va solicita asistenţa serviciilor Salvamont şi va emite aprobare scrisă cu precizarea eventualelor excepţii de la prevederile prezentului Regulament.

(2) Pe teritoriul PNBV cursurile de alpinism sau de ghizi sunt permise doar cu asistenţa serviciilor publice Salvamont şi cu avizul APNBV, dacă acestea sunt organizate şi conduse de instructori autorizaţi de Federaţia Română de Alpinism - Escaladă pentru alpinism sau de instituţiile abilitate pentru ghizi. Autorizaţia va fi prezentată o dată cu cererea de organizare a acţiunii.

Construcţii

Art. 60.
 În PNBV există următoarele clădiri:

a. în proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor: Canton Silvic Între Râuri, Cabana Între Răuri II, Canton Silvic Prislop, Canton Silvic Comarnice, Canton Silvic (cabana) Cheia, centrele de colectare a fructelor Între Râuri şi Prislop;

b. în proprietatea Mănăstirii Bistriţa: două biserici în Peştera Liliecilor (Sfântul Grigore Decapolitul);

c. în proprietatea Mănăstirii Arnota: două biserici şi clădirile anexe mănăstirii (incinta şi adăpost pt. animale);

d. în proprietatea Schitului Pătrunsa: 2 biserici şi clădirile anexe (trapeză, bucătărie, magazie, 20 chilii, adăposturi pt. animale);

e. în proprietatea Schitului Pahomie: o biserică şi clădirile anexe (trapeză-bucătărie, casă, adăpost pt. animale);

f. în proprietatea Hidroelectrica: clădirea hidrocentralei din punctul Între Râuri, clădirea de întreţinere a barajului de la Prislop;

h. în proprietatea Cozia Forest SA: cabana din punctul Între Râuri;

i. în proprietatea Primăriei Costeşti: stâna Arnota;

j. în proprietatea Obştii Bărbăteşti: 2 stâni la Curmătura Builei, stâna din Dosul Builei, stâna din Piatra, stâna din Cacova, stâna din Poiana “La Văcărie”;

k. în proprietatea Obştii Cheia: stâna Ştevioara şi stâna Oale;

l. proprietari privaţi: 2 case de vacanţă în zona Pătrunsa;

m. adăposturi: Piscul cu Brazi, La Troiţă, Scărişoara, Izvorul Priboiului.

Art. 61. Pe teritoriul PNBV, este interzisă realizarea de orice construcţii, cu excepţia celor de utilitate publică, care vor deservi activităţi de cercetare sau de administrare şi gospodărire a parcului.

Art. 62. Realizarea de construcţii noi cu scop ştiinţific, adăposturi necesare administrării şi gospodăririi parcului este permisă numai cu avizul CS al PNBV.

Art. 63. (1) Construirea de cabane/adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor investiţii în zonele stabilite pentru infrastructură turistică din PNBV sau în imediata vecinătate a acestuia se va face doar după efectuarea studiului de impact, conform reglementărilor în vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra parcului. Documentaţiile se avizează de către APNBV, conform prevederilor OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 şi Legea 345/2006 şi Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

Finanţarea activităţilor

Art. 64.
 Finanţarea activităţilor APNBV se poate asigură din fonduri provenite din:
a. bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
b. bugetul stabilit prin contract între RNP-Romsilva şi MMGA ;
c. activităţi proprii şi din sistemul de tarife al APNBV;
d. proiecte întocmite de APNBV sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale,
e. subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii, etc..

Capitolul 3

Sancţiuni

Art. 65.
 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 66. Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţii dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

Art. 67. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul APNBV. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass-media şi pe panourile informative de la intrările în parc.

Capitolul 4

Dispoziţii finale

Art. 68.
 Prezentul regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în baza avizului CMN, la propunerea APNBV în urma acordului CS.

Art. 69. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 70. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului la toate punctele de acces şi control menţionate la art. 23.