• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita

logo-articole.jpg


Declarații Patroi Amelia

Declarație avere Patroi Amelia.pdf

Declarație interese Patroi Amelia.pdf

Declarații Dumitrescu Vladimir

Declarație avere Dumitrescu Vladimir.pdf

Declarație interese Dumitrescu Vladimir.pdf

Bilanţ contabil 2021.pdf

Buget aprobat 2022.pdf

Declarație de aderare la Strategia Nationala Anticoruptie.pdf

Contract elaborare cerere de finantare.pdf

Buget aprobat 2021.pdf

Bilanț contabil anual 2020.pdf

Declarație de avere și interese Director Dumitrescu Vladimir.pdf

Bilanț contabil semestrial 2020.pdf

Buget aprobat 2020.pdf

Raport de activitate 2019.pdf

Bilanț contabil anual 2019.pdf

Declarații Director Popescu M.

Declarație de avere Director Popescu M..pdf

Declarație de interese Director Popescu M..pdf

Bilanț contabil semestrial 2019.pdf

BVC 2019.pdf

Bilanț contabil anual 2018.pdf

Precizari.

Administratia PNBV este subunitate a RNP ROMSILVA cu personalitate juridica. Directorul APNBV este angajat de RNP ROMSILVA cu Contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Hotararile adunarilor generale ale actionarilor, rapoartele consiliului de administratie, lista administratorilor, lista membrilor Consiliului de Administratie, CV-urile si remuneratia acestora se gasesc pe site-ul: RNP ROMSILVA

De asemenea Raportul de audit este intocmit la nivelul RNP Romsilva si se gaseste aici: RAPORT AUDIT 2015 RNP ROMSILVA

Ordinul 184/2018

Ordinul Comun 184/2018 de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.pdf

Raport Audit ROMSILVA 2017.pdf

BVC 2017.pdf

Bilant contabil 30.06.2017.pdf

Bilant 2016.pdf

Raportare contabila semestriala Bilant 2016.pdf

Buget 2016.pdf

Buget 2015.pdf

Raport de audit 2014.pdf

Codul de conduita etica si profesionala.pdf

Raportul de activitate pe 2015.pdf

Raport de audit.pdf

Bilant PNBV.pdf

Situatie financiara anuala 2015

Raportare contabila semestriala Bilant 2015.pdf

Bilant contabil la 31.12.2017 - A.P.N.B.V.pdf

Raport audit RNP 2017.pdf

Declarații de avere și interese

Ing. Ceuca Ilie - director

Patroi Amelia – contabil şef

Nicolae Tănăsescu – ranger

Director parc ing. Ceuca Ilie

Ec. Patroi Amelia

I Audiențe

Programul de audiențe la Administrația Parcului Național Buila Vânturarița este: Luni 8-10. Cetățenii care solicită audiențe la Administrația Parcului Național Buila-Vânturarița trebuie să formuleze o cerere scrisă care să cuprindă: datele de identificare ale persoanei care solicită audiența, datele de contact, inclusiv numărul de telefon, scurtă descriere a scopului audienței și să completeze consimtământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cererea de audiență poate fi depusă la sediul Administrației la compartimentul relații cu publicul, secretariat sau poate fi transmisă prin poștă,fax sau email la adresa: pnbuila@yahoo.com.

II Petiții

Temeiul legal OG 27/2002 cu completările și modificările ulterioare Definiția petiției: petiția este cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companii și societăți naționale, societăți comerciale de interes județean, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

Petițiile pot fi depuse direct la Administrația Parcului Național Buila Vânturarița-relații cu publicul sau pot fi transmise prin poștă, fax ori email la pnbuila@yahoo.com Persoana responsabilă : Iorgulan Gheorghe 0748127724 Program de Relații cu Publicul: Luni-Joi 8-10

Petiție - model.pdf

III Solicitare informații în baza Legii nr.544/2001

Solicitările persoanelor fizice și juridice, altele decât cele de presă, pot fi depuse direct la sediul Administrației Parcului Național Buila Vânturarița sau pot fi transmise prin poștă, fax ori email la adresa pnbuila@yahoo.com Persoana responsabilă : Iorgulan Gheorghe 0748127724

Notă: Potrivit art. 12 alin 1 din Legea 544/2001 se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1și, respectiv la art. 11^1, următoarele informații: lit.c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurentei loiale, potrivit legii; lit.d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii.

Cerere acreditare presă.pdf

Consinţământ prelucrare date cu caracter personal.pdf

Solicitare informaţii publice L544.pdf

Model Petiţie.pdf

ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMATIA DE MEDIU

Prezentul ghid a fost elaborat de către membrii colectivului Serviciului Evaluare Impact din cadrul Direcției Generale Evaluare Impact și Controlul Poluării, din Ministerul Mediului. Ghidul a avut în vedere punerea în aplicare a recomandării Comitetului de Conformare al Convenției Aarhus de a sprijini autoritățile publice care dețin informații de mediu în îndeplinirea sarcinii lor de a pune aceste informații la dispoziția publicului.

GHIDUL AUTORITATILOR PUBLICE PENTRU ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMATIA DE MEDIU.pdf