• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita

Capitolul “Turism, reguli de vizitare” din Regulamentul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa:

Art. 34. În PNBV sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament.

Art. 35. Punctele de acces în PNBV sunt în localităţile Costeşti (Bistriţa şi Pietreni), Bărbăteşti, Cheia şi Băile Olăneşti.

Art. 36. (1) Accesul/vizitarea PNBV se face doar în baza biletului de vizitare.
(2) Instituirea tarifelor şi valoarea biletului de vizitare se stabileşte de către APNBV cu aprobarea Consiliului Ştiinţific şi a autorităţii naţionale pentru arii protejate şi se percepe la punctele de acces şi control Bistriţa, Pietreni, Bărbăteşti, Cheia şi Băile Olăneşti, sau pe teritoriul parcului de către personalul APNBV, persoane autorizate de APNBV, cu legitimaţie eliberată de APNBV.
(3) Excepţii de la plata tarifului de vizitare:
a. copii sub 7 ani,
b. voluntari care dovedesc cu adresă scrisă sau cu contract de voluntariat semnat de APNBV că prestează o activitate utilă Parcului,
c. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în PNBV,
d. personalul APNBV şi membrii Consiliului Ştiinţific,
e. personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza parcului sau din Direcţia Silvică Rm. Vâlcea,
f. membrii serviciilor Salvamont care activează în PNBV,
g. împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului parcului, pe bază de legitimaţie,
h. personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu,
i. localnicii care deţin terenuri în PNBV şi dovedesc cu acte de identitate faptul că au domiciliul stabil într-una din localităţile care deţin păşuni în PNBV,
j. călugării şi călugăriţele de la mănăstirile sau schiturile de pe teritoriul PNBV,
l. ghizii de turism angajaţi de APNBV,
m. persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe.
(4) vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare următoarele categorii de vizitatori:
a. copii între 7 şi 14 ani,
b. elevi şi studenţi, dacă dovedesc această calitate cu acte legale, vizate pe anul în curs,
c. pensionarii, dacă dovedesc această calitate.
d. grupuri organizate mai mari de 10 persoane.

Art. 37. (1) Vizitarea PNBV este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale (marcaje vopsite, cu bandă, triunghi, cruce sau punct în culorile albastru, roşu şi galben, funcţie de traseu şi încadrate cu alb) şi pe traseele de alpinism marcate şi pitonate şi stabilite ca fiind accesibile în lista avizată anual de autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita acordul APNBV.
(2) Abaterea de la traseele menţionate la alineatul 1 este permisă pentru:
a. patrulări ale personalului APNBV, membrilor CS sau altor persoane autorizate, în interes de serviciu,
b. membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente,
c. personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu,
d. personal de însoţire a animalelor la păşunat,
e. cercetători, în cadrul temelor avizate de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
f. voluntari angajaţi de APNBV, cu aprobare scrisă de la APNBV,
g. participanţi la competiţii, acţiuni, tabere organizate în cazul în care prin programul acţiunii s-a solicitat şi motivat abaterea de la trasee şi s-a aprobat de către APNBV,
h. alpinişti echipaţi, pentru accesul de la poteca turistică marcată la intrarea pe traseul de alpinism şi pentru retragerea din trasee.
i. speologi echipaţi, pentru acces la peşteri, cu aprobarea scrisă a APNBV.

Art. 38. Întreţinerea marcajelor turistice, reamenajarea traseelor turistice şi de escaladă şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu aprobarea APNBV şi, în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 39. Organizarea de excursii sau competiţii de orice fel pe teritoriul PNBV se face numai cu aprobarea APNBV şi a Serviciului Public Salvamont.

Art. 40. Camparea pe teritoriul PNBV se reglementează astfel:
a. Camparea este permisă numai în locurile special amenajate şi marcate în acest sens din zonele: amonte de Cheile Bistriţei, Poiana Scărişoara, Poiana Pătrunsa, Poiana Pahomie, Cabana Cheia, Stogşoare-tunel, Curmătura Builei, Curmătura Comarnice, Cantonul Silvic Prislop,
b. Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală (cetină, ferigi, muşchi) sub corturi este interzisă,
c. Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:
- pentru activitate de cercetare, cu aprobarea APNBV,
- pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul parcului cu aprobarea APNBV, în situaţia în care sarcinile primite o impun.
d. În locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către administratorii terenului sau partenerii/împuterniciţii acestora în cazul în care se asigură condiţii minime de campare. Acest tarif se aduce la cunoştinţă APNBV şi se afişează obligatoriu în apropierea locului de campare de către cei ce îl încasează.
e. Camparea în condiţii de bivuac este permisă peste noapte în cazuri de urgenţă, fără aprinderea focului.

Art. 41. Aprinderea focului pe teritoriul PNBV se reglementează astfel:
a. focul este permis doar în vetrele special amenajate în acest scop în zonele de campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
b. este strict interzisă defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
c. este interzisă aprinderea focului în golul alpin şi în fondul forestier, cu excepţia locurilor special amenajate de către administratorii terenului. În locurile de campare din golul alpin sau cele din alte zone, în care nu se asigură lemn de foc de către administratori, se permite doar utilizarea primusului.

Art. 42. Regimul deşeurilor pe teritoriul PNBV se reglementează astfel:
a. este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNBV. Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara parcului şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare;
b. gestionarii cabanelor şi a locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice. Locurile permise amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor sunt: Cantonul Silvic Între Râuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul Pătrunsa, Schitul Pahomie şi Cabana Cheia;
c. responsabilitatea evacuării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor şi a locurilor de campare revine administratorilor acestora;
d. pentru punctele de colectare a deşeurilor, APNBV, împreună cu proprietarii/administratorii, va stabili un program de evacuare a deşeurilor.

Art. 43. Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneapănului şi ienupărului.

Art. 44. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.

Art. 45. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scopuri comerciale fără acordul APNBV, a ciupercilor, plantelor, inclusiv medicinale, animalelor, rocilor şi a oricăror eşantioane de origine naturală de orice fel din PNBV.

Art. 46. Colectarea de specii de floră, faună roci şi a oricăror eşantioane de origine naturală se poate face doar cu acordul scris al APNBV.

Art. 47. Accesul câinilor în PNBV este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă şi cu achitarea tarifului de intrare pentru câini, având valoarea de 50% din valoarea biletului de vizitare a parcului. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să prezinte toate actele de dovadă a vaccinării. Formaţiile Salvamont şi patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

Art. 48. Perturbarea liniştii în parc prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) pe trasee, la locurile de campare sau în jurul cabanelor este strict interzisă.

Art. 49. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a semnelor de delimitare a parcului.

Art. 50. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul parcului.

Art. 51. Este interzisă dislocarea rocilor şi prăvălirea acestora pe versanţi.

Art. 52. Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare este interzisă.

Art. 53. APNBV monitorizează turismul pe teritoriul PNBV, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei si faunei din parc şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 54. Accesul cu mijloace motorizate care utilizează combustibili fosili, în scopul practicării de sporturi în afara drumurilor permise accesului public este interzis.